Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 34928500-3 Echipament de iluminat stradal (Rev.2)

 

Descrierea contractului:  Sistem inteligent de semnalizare și iluminat prin achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a unor sisteme de iluminat la trecerile de pietoni.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 115.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Sistem de iluminat pentru treceri de pietoni”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 06.04.2020 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 06.04.2020 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini. Se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind asumarea prevederilor Caietului de Sarcini, a documentației tehnice și a prevederilor contractuale.

Oferta financiară se va depune conform caiet de sarcini, exprimat în lei fără TVA. Nu se admit oferte parțiale.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată)

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 06.04.2020 ora 12:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau demeter.gabor@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Atenție! La data de 02.04.2020 documentația de atribuire inițial publicat a fost completat în urma solicitărilor de clarificări transmise de un operator economic potențial ofertant cu partea desenată, răspunsuri la solicitările de clarificări și model contract.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția de dezvoltare și investiții

Tipul achizițiilor publice

#Közvilágítás

Data scrierii

02. apr. 2020.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

06. apr. 2020. 12:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
02.04.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic