Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 77211400-6 Tăiere defrișare arbori (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Servicii de tăiere (defrișare) arbori periculoși de pe domeniul public și privat al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 23 000,00  lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Tăiat defrișat arbori”, răspuns la anunț publicitar nr. ………… din ………..….. .  nu se deschide înainte de data 18.03.2022 ora 11:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 18.03.2022 ora 11:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară.Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea cerințelor minime din caietul de sarcini. Propunerea financiară se întocmește pentru doua categorii de arbori conform caietului de sarcini, exprimată în preț unitar fără TVA, respectiv preț total fără TVA. Alăturat propunerii financiare se vor depune pentru sediul principal Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru se depune o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor datorate la bugetul general consolidat. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 18.03.2022 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau kelemen.klara@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Serviciul Public de Gospodarire a Domeniului Public si Privat

Tipul achizițiilor publice

#Servicii de tăiere arbori

Data scrierii

09. mar. 2022.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

18. mar. 2022. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
10.03.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic