Monitorul Oficial Local

Calendarul de desfăşurare a procedurii de desemnare a consilierului de etică:

 • 28.01.-03.02.2022- depunerea dosarelor de candidatură
 • 04.02 -07.02.2022- verificarea şi selectarea dosarelor de candidatură depuse de funcţionarii publici
 • 09.02.2022, ora 10,00- Susţinerea interviului- sediul Primăriei Municipiului Odorheiu-Secuiesc, Pța Primăriei nr. 5 

Funcţionarii publici interesaţi de dobândirea calităţii de consilier de etică îşi depun la registratura instituţiei dosarul de candidatură, care trebuie să conţină :

 1.  scrisoare de intenţie, din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: motivaţia funcţionarului public pentru a dobândi calitatea de consilier de etică, asumarea faptului că prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin consilierului de etică, precum şi argumentele care îl recomandă pentru a îndeplini calitatea de consilier de etică;
 2. copie a actului administrativ de numire a funcţionarului public în funcţia publică deţinută, certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane al autorităţii sau instituţiei publice;
 3.  copie a diplomei de licenţă certificată pentru conformitate cu originalul de către responsabilul din cadrul compartimentului de resurse umane;
 4.  declaraţia de integritate, potrivit dispoziţiilor art. 452 alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea dobândirii calităţii de consilier de etică, candidaţii care manifestă opţiunea de a ocupa această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 452 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Poate dobândi calitatea de consilier de etică funcţionarul public care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:

 1. este funcţionar public definitiv;
 2. ocupă o funcţie publică din clasa I;
 3. are, de regulă, studii superioare în domeniul ştiinţe sociale, astfel cum este definit acest domeniu de studii în condiţiile legislaţiei specifice;
 4. prezintă deschidere şi disponibilitate pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin consilierului de etică în conformitate cu prevederile prezentului cod;
 5. are o probitate morală recunoscută;
 6. nu i s-a aplicat o sancţiune disciplinară, care nu a fost radiată în condiţiile legii;
 7. faţă de persoana sa nu este în curs de desfăşurare cercetarea administrativă în cadrul procedurii disciplinare, în condiţiile legii;
 8. faţă de persoana sa nu a fost dispusă începerea urmăririi penale pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei;
 9. nu se află într-o procedură de evaluare desfăşurată de autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, în condiţiile legii;
 10. nu se află în niciuna dintre situaţiile de incompatibilitate cu calitatea de consilier de etică prevăzute la art. 453 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

– este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia;

– are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a);

– este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Dovada îndeplinirii acestor condiţii se face prin completarea unei declaraţii de integritate, dată pe propria răspundere de funcţionarul public.

Interviul poate fi susţinut doar de către funcţionarii publici ale căror dosare de candidatură au fost admise la selecţia dosarelor de candidatură.

 

Relaţii suplimentare în legătură cu condiţiile de participare şi actele necesare înscrierii la interviu pot fi obţinute adresându-vă Biroul resurse umane și salarizare

Datelor:

Aplicare

hr@udvarhely.ro

Terme de aplicare

03. feb. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
10.02.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic