Monitorul Oficial Local

Poliţia Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, Jud. Harghita organizează concurs de recrutare la data de 18.02.2019, ora 10,00 – probă suplimentară (probă sportivă), la 20.02.2019 – proba scrisă ora 10,00 şi interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea unor funcţii publice specifice vacante de execuţie de polițist local.

 • Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare:

o   candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare

 • Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare:

Compartiment Ordine Publică:

Ø Poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post:

o   studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

o   vechime în specialitate :  minim 5 ani

o   criteriu de înălţime (minim 1,70 m – bărbaţi; minim 1, 65 m -femei)

Compartiment Dispecerat:

Ø Polițist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post:

o   Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile: științe administrative, drept, științe ale comunicării, științe militare, informații și ordine publică sau educație fizică și sport

o   Vechime în specialitatea studiilor : minim 1 an

o   Criteriu de înălțime ( minim 1,70 m – bărbați, minim 1,65 m – femei)

Biroul Circulație:

Ø Polițist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post:

o   Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

o   Vechime în specialitate : minim 6 luni

o   Criteriu de înălțime ( minim 1,70 m – bărbați, minim 1,65 m – femei)

Compartiment Disciplina în Construcții:

Ø Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post:

o   studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: drept, științe administrative, inginerie civilă, arhitectură sau urbanism

o   vechime în specialitate :  minim 1 an

o   criteriu de înălţime (minim 1,70 m – bărbaţi; minim 1, 65 m -femei)

Locația desfășurării concursului: proba de evaluare a performanțelor sportive în Parcul Central – respectiv sala de lupte libere de pe strada Parcului, proba scrisă respectiv interviul se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piața Primăriei nr. 5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc (Compartiment Tehnic Economic) Str. Bethlen Gábor, Nr.43, mun. Odorheiu Secuiesc, jud.Harghita; tel:0266-210-210, fax:0266-210-211, e-mail:office@pollocodh.ro; persoana de contact: Molnar-Firtulescu Daniela – consilier.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc şi pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, www.udvarhely.ro, secţiunea Primărie/ Concursuri.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt următoarele:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.”

          Termenul de depunere a dosarelor este 29 ianuarie 2019 .

 

Datelor:

Aplicare

office@pollocodh.ro

Terme de aplicare

29. ian. 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
25.02.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic