Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, Jud. Harghita organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea unei funcţii publice specifice vacante de execuţie de:

 

  • polițist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului Circulație

 

La data de 19.12.2019, de la ora 10,00 – probă suplimentară (probă sportivă);

La data de 23.12.2019 – proba scrisă, de la ora 10,00;

Interviul va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

  • Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare:
    • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OG 57/2019:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică

 

  • Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
  • vechime în specialitate : minim 1 an
  • criteriu de înălţime (minim 1,70 m – bărbaţi; minim 1, 65 m femei)

 

Locația desfășurării concursului: proba de evaluare a performanțelor sportive în Parcul Central – respectiv sala de lupte libere de pe strada Parcului, proba scrisă respectiv interviul se vor desfășura la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, municipiul Odorheiu Secuiesc.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc(www.udvarhely.ro) și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gábor, Nr.43, mun. Odorheiu Secuiesc, jud.Harghita.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs, procedura de evaluare a probei sportive, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc şi pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, www.udvarhely.ro, secţiunea Primărie/ Concursuri.

            Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune în perioada: 18.11.2019 – 09.12.2019 la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc.

            Persoana de contact: Barabas Csaba, consilier juridic, tel:0266-210210, fax:0266-210211. e-mail:barabas.csaba@pollocodh.ro.

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

09. dec. 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
30.12.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic