Monitorul Oficial Local

ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURILOR VACANTE

 

Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc cu sediul în Mun. Odorheiu Secuiesc, p-ţa Városháza, nr. 5, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante pe perioadă nedeterminată, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea posturilor:

  • Un post de inspector de specialitate, grad IA, pe perioadă nedeterminată

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

– nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: economic, administrativ sau juridic;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

 

Condiţii generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârstă minimă reglementatâ de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

Probă scrisă: data de 6 ianuarie 2022, la sediul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc.

 

Proba de interviu: data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, adică până la data de 28 decembrie 2021.

 

Date contact: Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5,

tel.: 0751-770502, adresă de mail: jakab.beata@udvarhely.ro

Persoana de contact: Jakab Beáta-Zsuzsánna

 

 

 

Reprezentant legal,

Mester Zoltán-Levente,

Director al Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc

 

 

 

 

 

Odorheiu Secuiesc, la data de 14.12.2021

Datelor:

Aplicare

jakab.beata@udvarhely.ro

Terme de aplicare

28. dec. 2021.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
04.01.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic