Monitorul Oficial Local

Rectificare

 

ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURILOR VACANTE TEMPORARE

 

Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc cu sediul în Mun. Odorheiu Secuiesc, p-ţa Városháza, nr. 5, jud. Harghita, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacant temporar pe perioadă determinată, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea posturilor:

  • Un post de inspector de specialitate, grad IA, pe perioadă determinată

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

– nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: de știința sportului și educației fizice,  economică, administrativă, inginerești;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

 

Condiţii generale:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârstă minimă reglementatâ de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 

Probă scrisă: data de 23 martie 2022, la sediul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc.

 

Proba de interviu: data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul instituţiei, adică până la data de 7 martie 2022.

 

Date contact: Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5,

tel.: 0745 322 692, adresă de mail: mester.zoltan@udvarhely.ro

Persoana de contact: Mester Zoltán-Levente

Datelor:

Aplicare

mester.zoltan@udvarhely.ro

Terme de aplicare

07. mart. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
04.03.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic