Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în baza prevederilor art. IV alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de

  • consilier, clasa I, grad pofesional superior, Serviciu investiţii şi achiziţii publice, Direcție dezvoltare și investiții, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul fond locativ şi relaţia cu asociaţii de locatari, Serviciu public de gospodărire a domeniului public şi privat, Direcţie tehnică

Proba scrisă: la data de 26.09.2023, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5.

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5.

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

 Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, adică până la data de 12.09.2023, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032, sau prin e-mail: hr@odorhei.ro, György Annamária, consilier).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

Condiţii generale:

 Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

 

Condiţii specifice:

consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului investiţii şi achiziţii publice, Direcție dezvoltare și investiţii:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului fond locativ şi relaţia cu asociaţii de locatari, Serviciu public de gospodărire a domeniului public şi privat, Direcţie tehnică:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de științe juridice
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Datelor:

Aplicare

hr@odorhei.ro

Terme de aplicare

12. sept. 2023.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
05.10.2023.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic