Monitorul Oficial Local

Anunț

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată, organizarea concursului pentru funcția de MANAGER, persoană fizică.

 • Concursul va cuprinde, în desfășurarea lui, două etape:
 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie
 2. Etapa de susținere în fața comisiei de examinare a proiectului de management

2.) Locul și data desfășurării concursului:

Concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc va avea loc la sediul instituției, in str. Bethlen Gabor, nr. 72, în ziua de 8 ianuarie 2019, ora 10:00

3.) Criterii de selecție – la concurs se pot înscrie candidații persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română scris și vorbit;

c) să aibă studii superioare efectuate conform art. 176 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;

d) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată conform legii.

f) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

g) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic)

h) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

4.) Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concursul organizat
 2. Copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate.
 3. Copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente
 4. Copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la punctul 3
 5. Curriculum vitae
 6. Adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă; numărul, numărul de înregistrare, precum și perioada de valabilitate a contractului/contractelor de management din care rezultă vechimea în funcția de manager de spital
 7. Cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 8. Adeverință din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic
 9. Declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu securitatea înainte de anul 1989
 10. Copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și- a schimbat numele după caz
 11. Proiectul de management realizat de candidat
 12. Declarație pe propria răspundere că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat
 13. Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat
 14. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere

 

 • Locul și perioada de înscriere: – la Secretariatul Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc, până la data de 27 decembrie 2018, ora 10:00.

 

6.) Bibliografia pentru concurs este stabilită de comisia de concurs și se publică, odată cu anunțul de concurs, pe site-ul Municipiului Odorheiu-Secuiesc, pe site-ul spitalului și se afișează la sediul acestuia. Totodată, aceasta va fi disponibilă și la biroul de resurse umane al spitalului.

 

Mai multe informații se găsesc la numerele de telefon 0266-212186/119 – Biroul resurse umane

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de manager din cadrul Spitalului Municipal Odorheiu-Secuiesc:

 

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2.  Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3.  Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
  6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice:
 4. Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
 5.  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016;
 6. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 7. Hotararea Guvernului nr.497/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante, precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar;
 8. Hotararea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadrucare reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;
  12. Ordin Ministrul Sanatatii nr. 914 din 2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, inclusiv anexele;
  13. Ordinul Ministrul Sanatatii nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar;
  14. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar – preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Ordin MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*) ;
 10. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
  17. Ordinul Ministrul Sanatatii nr. 1043/2010 privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului public;
  18. Ordinul Ministrul Sanatatii nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 11. Ordonanta nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 14. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

Datelor:

Aplicare

gergely.hajnal@udvarhely.ro

Terme de aplicare

27. dec. 2018.

Termenul limită a expirat

Documente descărcabile:

rezultat final spital Descărcare

Data actualizării:
14.01.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic