Monitorul Oficial Local

Condiţii pentru participare la concurs:

CONDIŢII SPECIFICE:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: de știința sportului și educației fizice, economică, administrative;
  2. vechime în specialitatea studiilor necesare ocupări funcţiei – minim 5 ani;
  3. experienţă de minim 3 ani într-o funcţie de conducere.

 

CONDIŢII GENERALE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârstă minimă reglementatâ de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul consta în 2 etape:

– etapa I – analiza planurilor de management depuse de candidaţi – până pe data de 06.12.2019

– etapa II – interviu: 10.12.2019

 

Dosarul de participare la concurs va cuprinde:

– cerere de înscriere;

– copia actului de identitate şi copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

– copiile diplomelor de studii;

– copia carnetului de muncă / adeverinţă, care sa ateste vechimea în munca şi, în specialitatea studiilor necesare ocupîrii funcţiei de manager, precum şi vechimea în functie de conducere;

– cazierul judiciar;

– curriculum vitae;

– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate care să conţină în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia;

 

Dosarele de concurs cu actele necesare se depun până la data de 02.12.2019.

Planului de management se depun în dosarele separate, în format electronic şi pe suport de hârtie, fără a fi semnat (cu semnătură olografă/electronică) sau personalizat (motto-uri, culori etc), cu respectarea termenului indicat în anuntul public al concursului, la sediul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc, în Piata Városháza nr. 5, localitatea Odorheiu Secuiesc, camera 244 până la data de 02.12.2019.

Caietul de obiective, Regulamentul de organizare al concursului, bibliografia de concurs, precum şi alte anexe suplimentare pot fi ridicate de la sediul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc, pe Piaţa Városháza, nr. 5.

Detalii suplimentare referitoare la datele instituţiei în vederea întocmirii şi completării planului de management se pot obţine de la doamna Katona Beata Zsuzsanna – Secretara Comisiei de Concurs şi comisiei de contestaţie din cadrul Clubului Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc, e-mail: katona.beata@udvarhely.ro.

 

Anexe necesare întocmirii planului de management sunt următoarele:

  1. C.L. nr. 294/28.10.2017 privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice “Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc – Varosi Sport Klub Szekelyudvarhely”, în subordinea autorităţii administraţiei publice locale din Odorheiu Secuiesc
  2. C.L. nr. 242 /27.09.2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 294/2017 pentru aprobarea înfiinţării instituţiei publice “Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc – Varosi Sport Klub Szekelyudvarhely”, în subordinea autorităţii administraţiei publice locale din Odorheiu Secuiesc.
  3. C.L. nr. 60/2019 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 294/28.10.2017 privind aprobarea înfiinţării instituţiei publice “Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc – Varosi Sport Klub Szekelyudvarhely”, în subordinea autorităţii administraţiei publice locale din Odorheiu Secuiesc
  4. Bugetul aprobat pentru anul 2018
  5. Bugetul aprobat pentru anul 2019

Datelor:

Aplicare

katona.beata@odorhei.ro

Terme de aplicare

02. dec. 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
11.12.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic