Monitorul Oficial Local

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de execuţie de:

referent, treapta profesională IA din cadrul Compartimentului supraveghere și control al parcărilor cu plata, Serviciul administrare spații publice și control parcări, Direcţia tehnică

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale vacante de referent, treapta profesională IA din cadrul Compartimentului supraveghere și control al parcărilor cu plata, Serviciul administrare spații publice și control parcări, Direcţia tehnică sunt:

 • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechimea în muncă necesară ocupării postului: minimum 3 ani

 

Concursul se va organiza după calendarul următor:

 • 24.06.2022, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă
 • Notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor – maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunere contestaţiilor formulate faţă de rezultatul obţinut la proba scrisă – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise;
 • Soluţionarea contestaţii rezultat probă scrisă şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Susţinerea interviului – în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Notarea interviului şi comunicarea rezultatelor la interviu – maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunerea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului;
 • Soluţionarea contestaţiilor rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii -în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Afişarea rezultatelor finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul anterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, etaj I cam.126 (Biroul resurse umane şi salarizare).

 

Alte informaţii despre condiţiile de participare la concurs se pot obţine de la Biroul resurse umane şi salarizare, nr. telefon: 0266-218382, int.1804, e-mail: hr@odorhei.ro.

 

Bibliografia concursului şi informaţii despre conţinutul dosarului se pot obţine de pe pagina oficială de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc (www.odorhei.ro).

Datelor:

Aplicare

hr@odorhei.ro

Terme de aplicare

24. iun. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
13.07.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic