Monitorul Oficial Local

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare,  Municipiul Odorheiu Secuiesc scoate la concurs următorul post:

  • un post vacant, pe perioadă nedeterminată,  cu fracţiune de normă de 5 ore/zi, de MEDIC DENTIST cu drept de liberă practică în cadrul Compartimentului asistenţă medicală comunitară şi şcolară, Serviciul supraveghere a învăţământului, culturii şi sănătăţii, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copie de pe diploma de licenţă şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţă de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la casieria Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Documentele prevăzute la lit. d), f) şi g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs şi bibliografia se vor afişa la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc şi pe site-ul www.odorhei.ro.

Înscrierile la concurs se fac la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, în termen de 15 zile calendaristice de la apariţia acestui anunţ.

Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 zile de la publicarea anunţului în „Viaţa Medicală”.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, la nr. telefon: 0266-218382, int.1804 sau prin e-mail: hr@odorhei.ro.

Datelor:

Aplicare

hr@odorhei.ro

Terme de aplicare

16. aug. 2022.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
19.10.2022.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic