Monitorul Oficial Local

A N U N Ţ

            Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale vacante:

– un post de muncitor, treaptă profesională I din cadrul Compartimentului întreținere a domeniului public și privat, Serviciul public de gospodărire a domeniului public şi privat, Direcția tehnică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale vacante sunt:

 1. Nivelul studiilor: studii generale
 2. Vechimea necesară ocupării postului: minimum 2 ani.
 3. Constituie avantaj deținerea certificatului profesional de zidărie

Concursul  se va organiza după calendarul următor:

 • 26.11.2021, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor
 • 09.12.2021, ora 10.00 – probă practică
 • Notarea probei practice şi comunicarea rezultatelor – maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la proba practică în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice;
 • Soluţionare contestaţii rezultat probă practică şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Susţinerea interviului – în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice;
 • Notare interviu şi comunicarea rezultatelor la interviu – maxim o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului;
 • Soluţionare contestaţii rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Afişare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul anterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Primăriei, nr. 5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Primăriei, nr. 5, etaj I cam. 6 (Biroul resurse umane şi salarizare).

Alte informaţii despre condiţiile de participare la concurs se pot obţine de la Biroul resurse umane şi salarizare, nr. telefon: 0266-218382, int.1804, e-mail: hr@udvarhely.ro .

Datelor:

Aplicare

hr@odorhei.ro

Terme de aplicare

26. nov. 2021.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
17.12.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic