+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

19257 igazolt fertőzött

13256 gyógyult

1266 elhunyt

2330 karanténban

95456 otthoni elkülönítésben

439197 mintavétel

134 igazolt eset Hargita megyében

19257 fertőzött / 13256 gyógyult / 1266 elhunyt / 2330 karanténban / 95456 elkülönítésben / 439197 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.05.31. 20:00

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS

Având în vedere prevederile art.27 alin.(3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Municipiul Odorheiu Secuiesc anunţă suspendarea pe perioada stării de alertă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu al Serviciului patrimoniu și administrativ gospodăresc din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, programat pentru data de 02.06.2020 (proba scrisă) și în termenul legal interviul.

Procedura va fi reluată și comunicată la o dată ulterioară.

 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului patrimoniu și administrativ gospodăresc

Proba scrisă: la data de 02.06.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5
Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5 .

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, adică până la data de 18.05.2020, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382 interior 1804, nr. fax.: 0266218032, sau prin e-mail: gergely.hajnal@odorhei.ro, Gergely Ida Hajnal, șef birou).
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la examen sunt următoarele:

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
condiţii:
,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

Condiţii specifice

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în științe juridice sau management
– studii universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta;
– minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice

Datelor:

Aplicare

gergely.hajnal@odorhei.ro

Terme de aplicare

2020. mai. 18.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
2020.05.21

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic