+40 266 310 423

(Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság)

Székelyudvarhely a vírus ellen!

2738 igazolt fertőzött

267 gyógyult

107 elhunyt

15407 karanténban

114699 otthoni elkülönítésben

28483 mintavétel

43 személy Székelyudvarhelyen intézményes karanténban

2738 fertőzött / 267 gyógyult / 107 elhunyt / 15407 karanténban / 114699 elkülönítésben / 28483 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.04.02. 9:55

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante de:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului administrație publică locală și arhivare, Biroul juridic, administrație publică locală și arhivare,

 

Proba scrisă: la data de 16.01.2020, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, adică până la data de 06.01.2020, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382 interior 1804, nr. fax.: 0266218032, e-mail: bodrogi.katalin@udvarhely.ro, Bodrogi Katalin, consilier).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

condiţii generale:

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

condiţii:

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5.  este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 6.  îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 7.  îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 8.  nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 10. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

 

Condiţii specifice

 

Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului administrație publică locală și arhivare, Biroul juridic, administrație publică locală și arhivare,

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -minimum 1 an

Datelor:

Aplicare

bodrogi.katalin@odorhei.ro

Terme de aplicare

2020. ian.. 06.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
2020.01.23

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic