Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie temporar vacante de:

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziții publice.

Proba scrisă: la data de 30.10.2018, ora 10,00. la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5

Concursul se organizează la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza  nr.5.

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, etaj I cam.126 (Biroul resurse umane şi salarizare).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.”

 

 Condiţii specifice:

 

consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziții publice.

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul juridic

–  vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

 

Dosarul de concurs va conţine:

 

 1. formularul de înscriere
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. cazierul judiciar;
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la  care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Datelor:

Aplicare

biro.agnes@udvarhely.ro

Terme de aplicare

22. oct. 2018.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
29.11.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic