Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/ 2008

 

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție temporar vacante de:

consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului stare civilă, Serviciului public comunitar local de evidența persoanelor,

 

Proba scrisă: la data de 29.05.2019, ora 10,00, la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5 .

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, etaj I cam.126 (Biroul resurse umane şi salarizare), adică până la data de 23.05.2019.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  1. are cetăţenia română şi domiciliul în România
  2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  4. are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.”

 

Condiţii specifice:

 

– consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Birului stare civilă, Serviciul public comunitar local de evidența persoanelor

 

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

–  vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an

Datelor:

Aplicare

biro.agnes@udvarhely.ro

Terme de aplicare

23. mai 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
27.05.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic