Monitorul Oficial Local

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  ale  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

Primăria municipiului Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuție vacante de:

– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului fond locativ și asociația de proprietari ,

– consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului transport public local,  Serviciul public de gospodărire a domeniului public şi privat ,

– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului administrare proiecte proprii, Biroul organizare şi relaţii cu publicul,

consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului evidența și administrarea patrimoniului,

– referent, clasa  III, grad profesional principal,  din cadrul Biroului evidența și administrarea patrimoniului ,

 

Proba scrisă: la data de 14.12.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5 .

 

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a, adică până la data de 03.12.2018,  la sediul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 6, nr. tel.: 0266218382 interior 1804, nr. fax.: 0266218032, e-mail: gergely.hajnal@odorhei.ro, Gergely Ida Hajnal, șef birou).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu  modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g)îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j)nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.”

 

Condiţii specifice

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.57, alin.(6) lit.a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare

 

  • consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului fond locativ și asociația de proprietari:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ingineria civilă, ingineria instalațiilor, drept, economie.

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

  • consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului transport public local, Serviciul public de gospodărire a domeniului public şi privat:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în domeniul ingineria civilă, ingineria instalațiilor, ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor , drept, ramura de științe economice

– vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

  • consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului administrare proiecte proprii, Biroul organizare şi relaţii cu publicul:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

– vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani.

  • consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului evidența și administrarea patrimoniului,

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: științe administrative, management, economie, marketing, inginerie și management

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

  • referent, clasa III, grad profesional principal din cadrul Biroului evidența și administrarea patrimoniului,

–  studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat,

– vechime în specialitate: minimum 5 ani

Datelor:

Aplicare

gergely.hajnal@odorhei.ro

Terme de aplicare

03. dec. 2018.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
27.12.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic