Monitorul Oficial Local

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC

 

Anunț privind organizarea unui examen de promovare în clasă – 19.11.2021 –proba scrisă

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc va avea loc în data de 19.11.2021 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, municipiul Odorheiu Secuiesc,  proba scrisă – 19 noiembrie 2021, ora 10.00 şi interviul –  în termen de 5 zile lucrătoare.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

 

Nr.crt Denumire functie Categorie Clasa Grad profesional deținut Compartimentul
1. Polițist local EXECUȚIE III PRINCIPAL Biroul Circulație

Dosarul de concurs se depune de către candidat în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Depunerea dosarului:01.11.2021 – 05.11.2021

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen: dl. Barabas Csaba, consilier juridic, Compartiment Pregătire și Evaluare a Resurselor Umane. Tel: 0266-210-210, e-mail:barabas.csaba@pollocodh.ro.

  

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – 19.11.2021

  1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
  2. Constituţia României (1991) republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
  7. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.
  9. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

01.11.2021

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

05. nov. 2021.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
23.11.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic