Monitorul Oficial Local

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC

 

Anunț privind organizarea unui examen de promovare în clasă – 20.10.2020 –proba scrisă

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și cumpletările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc va avea loc în data de 20.10.2020 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, municipiul Odorheiu Secuiesc,  proba scrisă – 20 octombrie 2020, ora 10.00 şi interviul –  în termen de 5 zile lucrătoare.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 2. b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

 

Nr.crt Denumire functie Categorie Clasa Grad profesional deținut Compartimentul
1. Polițist local EXECUȚIE III principal Dispecerat
2. Polițist local EXECUȚIE III asistent Biroul Circulație

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
 2. b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
 3. c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

 

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la sediul Poliției Locale a municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de examen: dl. Barabas Csaba, consilier juridic, Compartiment Pregătire și Evaluare a Resurselor Umane. Tel: 0266-210-210, e-mail:barabas.csaba@pollocodh.ro.

  

BIBLIOGRAFIE EXAMEN DE PROMOVARE ÎN CLASĂ – 20.10.2020

 1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
 2. Constituţia României (1991) republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
 5. Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. H.G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

 

 1. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată.
 3. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

09. oct. 2020.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
20.10.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic