Monitorul Oficial Local

ANUNŢ

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul nr. 1932/2009, modificat prin Ordinul nr. 4763/2012 al Preşedintelui A.N.F.P.

Pe baza prevederilor art. 480 și art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

organizează examen de promovare în clasă

pentru următoarele funcţii publice de execuţie:

 

 

 • referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Serviciului impozite şi taxe locale, Direcţia economică
 • referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Biroului constatare şi impunere impozite şi taxe locale, Serviciul impozite şi taxe locale
 • referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului control şi executare silită, Serviciul impozite şi taxe locale
 • referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Biroului resurse umane şi salarizare
 • referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul Compartimentului monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Direcţia tehnică
 • referent, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului gestionare a patrimoniului, Serviciul patrimoniu şi administrativ gospodăresc

 

Examenul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, în data de 16.09.2020 – ora 10:00 proba scrisă.

Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului :

 

 

Dosarul de concurs se depune în termen de 5 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, adică până la data de 07.09.2020, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382, interior 1804, nr. fax.: 0266218032).

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 480 și art. 481 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

pentru examenul de promovare în clasă din data de 16.09.2020

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc

 

Bibliografie generală

 

 1. Constituţia României, republicată în M. Of. nr. 767/31.10.2003
 2. Partea I, art. 1 – art. 13, Partea III, art. 75 – art. 163 și art. 195 – art. 200, Partea VI, art. 365 – art. 537, Partea VII, art. 563 – art. 579 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, publicată în Of. nr. 555/05.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în M. Of. nr. 166/07.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în M. Of. nr. 326/05.06.2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Bibliografie specifică

 

 • pentru promovare în clasă din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului impozite şi taxe locale, Direcția economică, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc:

 

 1. Titlul IX: Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, publicată în M. Of. nr. 547/23.07. 2015, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, publicată în M. Of. nr. 618/18.07. 2006 cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • pentru promovare în clasă din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Biroului constatare şi impunere impozite şi taxe locale, Serviciul impozite şi taxe locale, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc:

 

 1. Titlul IX: Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, publicată în M. Of. nr. 547/23.07. 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 • pentru promovare în clasă din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Biroului control şi executare silită, Serviciul impozite şi taxe locale, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc:
 1. Titlul IX: Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în M. Of. nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, publicată în M. Of. nr. 547/23.07. 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 • pentru promovare în clasă din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Biroului resurse umane şi salarizare, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc:

 

 1. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată în M. Of. nr. 345/18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare

     2. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicat în M. Of. nr. 492/28.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare

3. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată în M.Of. nr. 118/13.06.1995, cu modificările şi completările ulterioare

4. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, publicată în M. Of. nr. 88/02.02.2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 • pentru promovare în clasă din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional superior în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Direcţia tehnică, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc:

 

 1. Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, republicată în M. Of. nr. 393/31.12.1997, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în M. Of. nr. 740/21.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată în M. Of. nr. 121/05.03.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 • pentru promovare în clasă din funcţia publică de referent, clasa III, grad profesional asistent în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului gestionare a patrimoniului, Serviciul patrimoniu şi administrativ gospodăresc, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc:

 

 1. Partea V, Titlul I, Capitolul I, art. 284 – art. 290, Titlul II, Capitolul I, art. 354 – art. 364 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 555/05.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în M. Of. nr. 704/20.10.2009
 3. 551 – art. 566, art. 755 – art. 772, art. 792 – art. 817 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în M.Of. nr. 505/15.07.2011
 4. Norme tehnice din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor, publicat în M. Of. nr. 431/22.05.2020
 5. Art. 1, art. 2 şi art. 24 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată în M. Of. nr. 720/24.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Datelor:

Aplicare

gyorgy.annamaria@odorhei.ro

Terme de aplicare

04. sept. 2020.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
21.09.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic