Monitorul Oficial Local

A N U N Ț

 

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale vacante de conducere de:

 

– 1 post de administrator public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaște limba română scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

h)nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale vacante de conducere de administrator public sunt:

 

 • studii universitare de licență, abolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, administrative, tehnice sau juridice;
 • studii universitare de master sau diplomă echivalentă;
 • vechimea în muncă necesară ocupării postului: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu;
 • capacitate de exprimare (scris, vorbit, citit) în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională – nivel mediu;
 • constituie avantaj experienţă dobândită în managementul proiectelor finanţate din fonduri europene;
 • constituie avantaj experienţă dobândită într-o funcție de conducere;
 • constituie avantaj experienţă profesională dobândită în străinătate.

 

Concursul se va organiza după calendarul următor:

24.12.2020, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;

05.01.2021, ora 10.00 – probă scrisă;

 • Notarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor – în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la proba scrisă – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise;
 • Soluţionare contestaţii rezultat probă scrisă şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Susţinerea interviului – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Notarea interviului şi comunicarea rezultatelor la interviu – în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei;
 • Depunere contestaţii formulate faţă de rezultatul obţinut la interviu – în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului;
 • Soluţionare contestaţii rezultat interviu şi comunicarea rezultatului la contestaţii – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Afişare rezultate finale – în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul anterior.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea; condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică ;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae tip Europass.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actul de identitate, documentele de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Concursul se organizează la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr. 5, etaj I. cam. 126 (Biroul resurse umane şi salarizare), în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului.

Alte informaţii despre condiţiile de participare la concurs se pot obţine de la Biroul resurse umane şi salarizare, nr. telefon: 0266-218382 / int. 1804, email: hr@udvarhely.ro .

 

 

 

 

 

Datelor:

Aplicare

hr@udvarhely.ro

Terme de aplicare

24. dec. 2020.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
12.01.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic