Monitorul Oficial Local

CERERE

PENTRU CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ A TERENULUI

 

 

Către,

 

                                             Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc

 

Subsemnatul(a) _______________________________________ , cu domiciliul/sediul în mun/oraş/com.                       , B-dul/Aleea/Intr./Str.  ___________________________ , nr. __ ,
bl. __, sc. __ , et. __ , ap. __ , telefon fax/mobil  ____________ /____________, vă rog să-mi atestaţi că imobilul situat în B-dul/Aleea/Intr./Str. ____________________________, nr. _____,
Nr. CF ________ ,  Nr.cad/topo _______________________ , cu suprafaţa totală de  ________ m2 este situat  în INTRAVILANUL Municipiului Odorheiu Secuiesc şi are următoarele categorii de folosinţă:

 1. Curţi şi curţi construcţii   – _________ m2
 2. ____________________ – _________ m2
 3. ____________________ – _________ m2
 4. ____________________ – _________ m2
 5. ____________________ – _________ m2

Destinaţia terenului/imobilului din extravilan în intravilan a fost modificat pe baza  PUD/PUZ aprobat prin HCL nr.     /        de Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

 

Solicit eliberarea acestui certificat în scopul  ___________________________.

Declar pe proprie răspundere că datele în prezenta cerere, respectiv în documentele anexate corespund realităţii.

 

Data                                                                                                                 Semnătura

 

_________________                                                                                           _________________

 

 

*Anexez la prezenta cerere (în copie) următoarele:

 • Plan de încadrare în zonă, plan de amplasament şi delimitare a bunului imobil întocmit, semnat şi ştampilat de topograf autorizat şi în format digital (.dxf)
 • Extrasul de Carte Funciară, nu mai vechi de 30 de zile
 • Certificat de atestare fiscală
 • Carte de identitate al proprietarului / Certificat de înregistrare
 • Hotărârea Consiliului Local nr. /            pentru PUD/PUZ
 • Taxa 10 lei/certificat*

*Conform HCL nr. 248/2017, privind impozitele şi taxele locale valabile pe 2018, Anexa nr. 13 –

Citește mai mult

Data actualizării:
11.10.2018.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic