Helyi hivatalos közlöny

Cod CPV:34922100-7 Marcaje rutiere (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Lucrarea va fi executată prin îndepărtarea marcajelor rutiere de pe carosabil (de regulă asfalt) prin metode mecanice (ex. frezare) fără a distruge sau deteriora îmbrăcămintea drumului.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 25.000 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Lucrări de îndepărtare marcaje rutiere”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 02.03.2020 ora 14:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 02.03.2020 ora 14:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Oferta financiară va cuprinde atât preţul unitar al lucrărilor cât şi valoarea totală, cu luarea în calcul a cantităţii incluse în Caietul de sarcini.

Oferta financiară va cuprinde preţul exprimat în lei fără TVA.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

Nu se va percepe garanţie de bună execuţie.

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor:02.03.2020 ora 10:00

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau miklos.zsolt@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări. Atenție! La data de 25.02.2020 caietul de sarcini inițial publicat a fost completat cu răspunsurile la solicitările de clarificări transmise de operatorii economici cu prelungirea datei limită de depunere a ofertelor.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1130511

 

 

Adatok:

Közbeszerzés megrendelője

Direcția tehnică

Kiírás dátuma

2020. febr. 18.

Az árajánlatok benyújtásának határideje:

2020. márc. 02. 10:00

Határidő lejárt

Frissítés dátuma:
2020.02.25.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette