Helyi hivatalos közlöny

18 napirendi ponttal hívta össze Székelyudvarhely polgármestere az ehavi rendes havi tanácsülést. Gálfi Árpád polgármester napirend előtti felszólalásában ismertette a mai ülés témáit, indokolva mindenik napirendi pontnál azok fontosságát. Az Urbana Rt.-vel kapcsolatos határozat lekerült a mai ülés napirendjéről, illetve tanácsosi javaslatra bekerült a különfélék egy újabb pontként. Emellett Venczel Attila főjegyző első napirendi pontként az online tanácsülés vészhelyzet időszakára szóló szabályzatának elfogadását javasolta.

Végül 19 ponttal kezdődött el a mai ülés. A szabályzat elfogadását követően második napirendi pontként a februári, a márciusi és az április  tanácsülések jegyzőkönyveit fogadta el a testület.

Ünnepélyes pillanatra került sor a következőkben: Szarvas Zsuzsanna lemondása miatt a megüresedett helyre az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt közös szövetségként Simó Árpád tanácsosjelöltet küldi a város önkormányzati testületébe.

A jogi háttér ismertetését követően a testület így kiegészül 19 tagra. A mai ülésen került sor Simó Árpád eskütételére. Ezt követően a testület el kellett fogadja az eskületételre vonatkozó határozattervezetet.

A következő napirendi pont a város költségvetésének kiigazításáról szólt. Vass Szabolcs terjesztette elő a határozattervezetet. A Székelyudvarhelyi Városi Kórház költségvetése egészül ki 1.410.350 lejjel. Ebből 900.000 lej a veszélyességi pótlékokra, 40.350 lej adományként és további 470.000 lej a Közegészségügyi Igazgatóságtól érkezik. A testület egyhangúlag elfogadta a tervezetet.

Ötödikként az Udvarhely Média Kft. ügyében történő ügyvédfogadásról kellett szavazzanak a tanácsosok. Bunta Levenete volt polgármestert is felelősként nevezi meg a polgármesteri hivatal a törzstőke emelés során ugyanis komoly anyagi kár érte a várost. Az ügyvéd fogadását az indokolja, hogy a városházán nincs olyan jogász, aki törvényesen képviselhetné Székelyudvarhelyt ennek az összegnek a behajtásában. A testület 11 tagjának támogatásával a tervezetet elfogadták.

A Hargita megyei szociális intézményeknél, családi jellegű központokban elhelyezett kiskorúak személyi költségeinek egy részének átvállalásáról szavaztak a tanácsosok. A mintegy 90 gyermeket érintő támogatás személyenként 170 lejt (10 lejjel drágább, mint tavaly) jelent. A tervezetet a testület pozitívan támogatta.

A hasonlóan elhelyezett felnőttek, többnyire sérült személyek, támogatása is szerepelt a mai ülés napirendjén. Nyolc személy támogatásáról szavazott a testület. A személyenként 230 lejes támogatás szintén 10 lejjel kerül többe, mint tavaly. Ezt a tervezetet is támogatták a képviselők.

A gyerekfelügyeleti segítséget igénylő családok pénzügyi támogatására vonatkozó eljárási rendről szavavaztak az önkormányzati képviselők. Olyan dajkaprogram indul, amely a 6 év alatti gyerekek nevelését kívánja segíteni, amennyiben a kisgyermeket nem vették fel sem bölcsődébe, sem óvodába. Mivel a törvény április 1-jén, a városi költségvetés elfogadása után jelent meg a hivatalos közlönyben, így ennek a programnak az indulásához a költségvetés módosítására is szükség van. A testület minden tagja támogatta az előterjesztést. A későbbiekben kerül sor a költségvetés módosítására. Amennyiben ez megtörténik,közöljük az igénylés részleteit is.

Egyes állami tulajdonban lévő területek magántulajdonba kerüléséről szavaztak a tanácsosok. A Tábor utcai ingatlannal kapcsolatos részleteket Sándor Alpár, a mezőgazdasági iroda vezetője mutatta be az ülésen.

A város belterületét képező 73 négyzetméternyi terület köztulajdonba vételét javasolja a vagyongazdálkodási osztály úthálózat bővítése céljából. A tervezetet pozitívan támogatták a tanácsosok.

Vízvezeték- és csatornahálózati bővítés érdekében kér rájárási jogot a Harvíz a Szentjános és a Napraforgó utcákban található területekre. Ezt a napirendi pontot is megszavazták a képviselők. Hasonló jogot kapott a gázvállalat több mint 7 kilométernyi gázvezeték cseréjéhez. A Győzelem, Lakatos István, Haáz Rezső utcák, az Ifjúság bejárat, Építők, Szabók, Mikes Kelemen utcák  gázvezetékeinek cseréjéhez szükséges rájárást szintén megszavazta a testület. A Termés utcában elektromos hálózat bővítéséhez kérik a közterületre való rájárást, amely szintén megkapta a támogató szavazatokat. A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont elektromos árammal való ellátáshoz kérik a közterületre való rájárást. A föld alatti vezeték lefektetését a tanácsosok támogatták.

A következő két hónapra ülésvezetőt választott a testület. Három javaslat érkezett a testület részéről. Újabb két hónapra Orbán Árpád alpolgármester úr kapta meg az ülésvezetői szerepet.

Utolsó előtti napirendi pontként egy újabb ügyvédfogadási kérést kellett jóváhagyjon a testület. Egy bírság törvénytelen megítélését támadná meg a város a Szejkei beruházás kapcsán. A büntetés nem a várost, hanem az építkezési engedély aláíróját kellene terhelje. Az eljárás lefolytatásához szükséges az ügyvéd fogadása. A képviselők a határozattervezetet elutasították.

A különféléknél a sportpályázatokról, lakossági panaszokról, sajtóban megjelent alaptalan vádaskodásokról esett szó, valamint a jövő héten esedékes Trianoni megemlékezésről esett szó.

Legközelebb júniusban lesz tanácsülés, amikor várhatóan rendkívüli tanácskozásra is sor fog kerülni.

 

 

Frissítés dátuma:
2020.05.28.

Megjelenítés
112 Sürgősségi

Székelyudvarhely

sürgősségi elérhetőségek

A weboldalt a minic tervezte és fejlesztette