Monitorul Oficial Local

Cod CPV: 85312120-6 Servicii prestate de centre de zi pentru copii si tineri cu handicap (Rev.2)

 

Descrierea contractului: Recuperarea și reabilitarea deprinderilor cognitive, psihosociale și motrice, educație și pregătire pentru viața independentă, socializarea beneficiarilor, prevenirea izolării și a excluziunii sociale.

 

Valoarea estimată (totală) fără TVA: 96.146,00 lei.

 

Condiţii contract: Conform caietului de sarcini.

 

Condiţii de participare:

Oferta se depune în plic închis, sigilat, fără semne distinctive și pe care se menționează: „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „Servicii sociale pentru copii cu handicap”, răspuns la anunț publicitar nr. …… din ….. A nu se deschide înainte de data 17.05.2021 ora 12:00 ”. Plicul închis va fi însoțit de o adresă de înaintare, în care ofertantul precizează datele de identificare ale achiziției și în măsura în care dorește, desemnează delegatul care să participe la deschiderea ofertelor.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 17.05.2021 ora 12:00. Oferta va trebui să conțină toate datele de contact ale ofertantului: nume ofertant, adrese poștale și electronice, date de identificare fiscală, persoană responsabilă de contract. Propunerea tehnică va fi prezentată în așa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor cerințelor din caietul de sarcini (însoțită de documentele cerute conform art. 5). Prezentarea propunerii financiare trebuie să fie elaborată pentru serviciile enumerate în tabelul cu pachetul de bază din caietul de sarcini, va fi stabilită în lei fără TVA și va fi fermă și fixă pe toată durata derulării contractului. Oferta va prezenta un preț global pentru perioada iunie-decembrie 2021 luând în considerare tarifele orare individualizate, ofertate pentru fiecare tip de serviciu.

Alăturat propunerii financiare se vor depune Certificatul de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritoriale și Certificatul Fiscal privind impozitele și taxele locale. Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de încheiere a contractului dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate şi restante la bugetul general consolidat este mai mic de 10.000 lei (art. 166 alin. (2) din Legea 98/2016, versiunea consolidată).

 

 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut.

 

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 17.05.2021 ora 10:00.

 

Informaţii suplimentare:

Prin e-mail de la adresa farkas.martin@odorhei.ro sau sandor.emese@odorhei.ro. Se recomandă operatorilor economici interesați verificarea zilnică a prezentului anunț, pentru eventualele completări și/sau clarificări/răspunsuri la solicitările de clarificări.

 

Acest anunţ poate fi regăsit pe SEAP sub numărul: ADV1211272

Datelor:

Clientul achizițiilor publice

Direcția de Asistență Socială

Tipul achizițiilor publice

#Servicii sociale

Data scrierii

03. mai. 2021.

Termen limită pentru depunerea ofertelor:

17. mai. 2021. 10:00

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
03.05.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic