+40 266 310 423

(Direcția De Sănătate Publică Harghita)

Odorheiu Secuiesc împotriva virusului!

108690 cazuri confirmate

0 vindecat

4312 decese

0 în carantină

0 otthoni elkülönítésben

2160669 mintavétel

856 cazuri în județul Harghita

108690 fertőzött / 0 vindecat / 4312 decese / 0 în carantină / 0 elkülönítésben / 2160669 mintavétel

Országos statisztika • Adatfrissítés: 2020.09.17. 13:15

Monitorul Oficial Local

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guevernanța corporativă a înreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guevernanța corporativă a înreprinderilor publice, Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de recrutare a membrii în Consiliul de Administrație al societății URBANA S.A.

Cerințe minime:

 1.  Să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2.  Să cunoască limba română (scris și vorbit);
 3.  Să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
 4.  Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu-i fi încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile, în ultimii 7 ani;
 5.  Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicina muncii;
 6.  Să nu se afle într-una din situațiile prevăzute de art. 88 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și cele referitoare la conflictul de interese;
 7.  Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor și finațării terorismului;
 8.  Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administrație și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, conform. Art. 33 din O.U.G. 109/2011 aptobată prin Legea nr. 111/2016;
 9.  Să nu fi făcut poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 10.  Nu au înscrieri în cazierul judiciar;
 11.  Nu au înscrieri în cazierul fiscal.

Cerințele specifice:

 1. Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice, juridice sau în științe inginerești și experiență în domeniul respectiv de cel puţin 5 ani;
 2. Minimum 5 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora;
 3. Cunoașterea sectorului de activitate a societății;

Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 

 1. formularul de înscriere;
 2. Curriculum vitae în format Europass (conform Hotărârii Guvernului nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae);
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. pentru dovedirea vechimii în muncă şi specialitatea studiilor necesare ocupării postului:

– copia carnetului de muncă;

– adeverinţă pentru perioada lucrată;

– alte documente care pot furniza informații relevante în acest sens.

 1. certificatul de cazier judiciar;
 2. certificat de cazier fiscal (este valabil 30 de zilede la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat);
 3. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult o lunăanterior depunerii dosarului de candidatură (adeverinţa trebuie să conţină în clar numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice);
 4. documente care probează experiența în îmbunătățirea performanței societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus (de exemplu, documente privind creșterea cifrei de afaceri, creșterea profitabilității, creșterea numărului de angajați etc.);
 5. documente care atestă îndeplinirea criteriilor prevăzute în profilul Consiliului de administrație, respectiv în profilul membrilor Consiliului de administrație (de exemplu,  scrisori de recomandare, diplome, distincții, premii sau alte elemente de recunoaștere a competenței profesionale, articole, lucrări de specialitate sau alte publicații proprii în domeniul/domeniile de specialitate, articole apreciative despre candidat etc.);
 6. declaraţie pe proprie răspundere privind situaţiile prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare declaraţie pe proprie răspundere că nu a făcut poliție politică astfel cum este definită prin lege;
 7. declaraţie pe proprie răspundere privind apartenenţa la consiliile de administraţie, conform art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani, conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. declarație prin care își exprimă acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, precum și la derularea unei proceduri  de obținere de date (atunci când este necesar în cadrul procesului de selecție), prin verificarea activităţiidesfăşurate anterior de candidaţi sau verificarea referinţelor oferite de către candidaţi;
 10. declarație dacă candidatul este/nu este funcționar public;
 11. declarație pe propria răspundere privind conflict patrimonial;
 12. declarație dacă candidatul a fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şisancţionarea spălării banilor și finațării terorismului.

Informațiile privind planul de selecție, profilul consiliului de administrație și a candidatului, respectiv documentele necesare pentru depunerea candidaturii se poate studia pe pagina de web al primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc, respectiv pe site-ul www.udvarhely.ro, la rubrica concursuri.

Dosarele de candidatură vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, până data de 23 ianuarie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, piața Városháza tér, nr. 5, birou nr. 133.

Persoană de contact:

Secretar comisiei de selecție: Veimberger – Pálfi Noémi

Adresa de email: kozuzemekvt@udvarhely.ro

Telefon: 0266 – 218383, intern. 1905

Datelor:

Aplicare

kozuzemekvt@udvarhely.ro

Terme de aplicare

2020. ian.. 23.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
2020.02.07

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic