Monitorul Oficial Local

A N U N Ţ CONCURS-FUNCŢIONAR PUBLIC

 

Poliţia Locală a Municipiului Odorheiu Secuiesc cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43, Jud. Harghita organizează concurs de recrutare cu durată normală a timpului de muncă care este, de regulă, de 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână, cu exepţiile prevăzute de lege, la data de 19.11.2020, ora 10.00 – probă suplimentară (probă sportivă), la 20.11.2020 – proba scrisă ora 11.30 şi interviul va avea loc în maxim 5 zi le lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, pentru ocuparea unor funcţii publice specifice vacante de execuţie de poliţist local.

 • Condiţiile generale de participare la concursul de recrutare:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din OG 57/2019:

,,(1)Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

(b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

(c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

(d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediate unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia sitţuaiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

 

 • Condiţiile specifice de participare la concursul de recrutare:
 • Compartiment Ordine Publică:

Poliţist local, clasa I, grad profesional principal – 1 post:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept, știinţe administrative sau educaţie fizică și sport;
 • vechime în specialitate : minim 5 ani

 

 • Compartiment Dispecerat:

Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant – 1 post:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept, știinţe administrative sau educaţie fizică și sport;
 • vechime în specialitate : nu este necesar

 

Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept, știinţe administrative sau educaţie fizică și sport;
 • vechime în specialitate : minim 1 an

 

 • Compartiment Disciplină în Construcţii

Poliţist local, clasa I, grad profesional asistent – 1 post:

 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul drept, știinţe administrative, Inginerie civilă, arhitectură sauism urbanism
 • vechime în specialitate : minim 1 an

 

Pentru funcțiile pblice specifice de polițist local se testează aptitudinile sportive și rezistența la efortul fizic.

 

Locația desfășurării concursului: la data de  19.11.2020 – ora 10:00 –  proba suplimentară (probă sportivă), Parcul Central – respectiv sala de lupte libere de pe strada Parcului, 20.11.2020- proba scrisă – ora 11:30 şi – interviul în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în condițiile legii, la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr.43.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe siteul Primăriei municipiului Odorheiu Secuiesc și la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc, Str. Bethlen Gábor, Nr.43, mun. Odorheiu Secuiesc, jud.Harghita.

          Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune în perioada 19.10.202009.11.2020 la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Persoana de contact: Barabas Csaba, consilier juridic, tel:0266-210210, fax:0266-210211,  e-mail:barabas.csaba@pollocodh.ro, office@pollocodh.ro.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

Condiţiile de participare la concurs, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Poliției Locale a Municipiului Odorheiu Secuiesc şi pe site-ul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, www.udvarhely.ro secțiunea Concursuri.

 

 

 

 

 

 

 

Datelor:

Aplicare

barabas.csaba@pollocodh.ro

Terme de aplicare

09. nov. 2020.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
27.11.2020.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic