Monitorul Oficial Local

 

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc organizează

 

EXAMEN DE PROMOVARE

 

pentru funcția contractuală de inspector de specialitate, grad profesional I în funcţia contractuală de inspector de specialitate, grad profesional IA, din cadrul Serviciului dezvoltare, Direcţia dezvoltare şi investiţii

 

Examenul de promovare în gradul profesional imediat superior va avea loc în data de 12 martie 2021, la sediul Primăriei: ora 10,00, proba scrisă.

 

Termenul de înscriere la examen este până la data de 05 martie 2021.

În vederea participării la examen, candidatul trebuie să prezinte la înscriere următoarele acte:

– cerere de înscriere la examenul de promovare adresată conducătorului instituţiei

– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani.

 

     Bibliografie pentru proba scrisă a examenului:

  1. Constituţia României, republicată în M.Of. nr. 767/31.10.2003;
  2. Partea I, art. 1 – 13, Partea III, art. 75 – art. 163 și art. 195 – 200, Partea VI, art. 365 – art. 537, Partea VII., art. 563 – art. 579  din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M. Of. nr. 555/05.07.2019, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în M. Of. nr. 166/07.03.2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată în M. Of. nr. 326/05.06.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în M. Of. nr. 765/30.09.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, publicată în M. Of. nr. 406/30.05.2017;
  7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 1061/29.12.2016, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Capitolul III., Secțiunea 3 (Prevederi referitoare la investiții publice locale), publicată în M. Of. nr. 618/18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi salarizare, nr. telefon: 0266-218382, int.1804.

 

 

Datelor:

Aplicare

gyorgy.annamaria@odorhei.ro

Terme de aplicare

05. mart. 2021.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
16.03.2021.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic