Monitorul Oficial Local

ANUNŢ PUBLIC

PRIVIND RECRUTAREA DE EXPERŢI EVALUATORI

În vederea constituirii bazei proprii de date, Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc invită specialiști – experți evaluatori să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor.

Profilul evaluatorilor

Specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul şi/sau evaluarea proiectelor culturale. Evaluatorul trebuie să dețină cunoștințe atât în domeniul cultural cât și în managementul de proiect, pentru a putea fi capabil să realizeze o evaluare obiectivă, în cunoștință de cauză, a informațiilor prezentate în cererea de finanțare. Solicitanții eligibili trebuie să demonstreze competențe lingvistice excelente de analiză a conținutului și de redactare, atât în limba maghiară cât și în limba română.

Imparțialitate, integritatea, obiectivitatea și corectitudinea sunt principii după care evaluatorul trebuie să fie ghidat.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele:

· Cerere de înscriere (model),

· Curriculum vitae (model Europass),

· Copie după CI,

· Documente care atestă experiența profesională de cel puțin 3 ani în managementul proiectelor culturale și/ sau de cel puțin 2 ani în evaluarea proiectelor culturale ( referințe/recomandări cu privire la evaluări de proiecte culturale, certificate și/sau diplome care atestă calificarea în evaluarea proiectelor culturale),

Acreditarea expertizei în evaluarea proiectelor culturale de către un organism abilitat, constituie un avantaj.

· Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (model),

Precizăm că în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

· are proiecte depuse spre finanțare,

· face parte din echipa unui proiect înscris spre finanțare,

· are statut de funcționar public,

· are contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare.

 

În vederea alcătuirii comisiilor de experți evaluatori independenți, propunerile vor fi analizate de către o comisie constituită la nivelul Municipiului Odorheiu Secuiesc, care va face o selecție preliminară în baza criteriilor prezentului anunț.

Vor fi selectați experți atât pentru comisiile de evaluare și selecție, cât și pentru comisiile de soluționare a contestațiilor, membri titulari și membri supleanți ai acestora.

Desemnarea evaluatorilor se face pe baza experienței și expertizei acestora a competențelor în redactarea și/sau în implementarea de proiecte.

Fiecare membru al comisiei de selecție și, respectiv, de soluționare a contestațiilor va semna la începutul sesiunii de evaluare o declarație de imparțialitate și evitare a conflictului de interese.

 

Procesul de evaluare și alte mențiuni

Evaluarea este o etapă esențială a procedurii de selecție, care are ca finalitate acordarea de finanțări din fonduri publice acelor propuneri de proiecte culturale care pot oferi contribuție la atingerea obiectivelor în domeniul culturii în anul 2024.

Procesul de evaluare se desfășoară în perioada 08.04.2024-18.04.2024 la Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc.

Evaluarea proiectelor este o activitate remunerată, membrii comisiilor de selecție şi membrii comisiilor de soluționare a contestațiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, primesc o indemnizație, al cărei cuantum este 300 lei.

Între autoritatea finanțatoare și evaluatorii disponibili se încheie un contract de prestări servicii în baza Codului civil care reglementează obiectul contractului, durata de valabilitate și valoarea acestuia, precum și drepturile și obligațiile părților.

Grila de evaluare și raportul care stau la baza evaluării proiectelor, vor fi puse la dispoziția evaluatorilor de către autoritatea finanțatoare.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor vor fi aduse la cunoștința publică numai după încheierea sesiunilor de evaluare fără a se face legătura cu proiectele evaluate.

În cazul contestațiilor grilele și rapoartele de evaluare pe care solicitanții le pot cere se vor anonimiza, conform legislației.

Calendarul procesului de selecție pentru experții evaluatori

Termen Perioada Activitate

15 de zile

calendaristice 04.03.2024- 15.03.2024 Intervalul de înscriere a candidaturilor

2 zile lucrătoare 18.03.2024 – 19.03.2024 Selecție preliminară a candidaturilor, formarea bazei de date, formarea prealabilă a comisiilor.

8 zile lucrătoare 20-29.03.2024 -Aprobarea comisiilor de către Consiliul local

2 zile lucrătoare 01.04.2024-02.04.2024 Contractarea experţilor desemnaţi în comisiile de evaluare și în comisiile de soluţionare a contestaţiilor

Conform

calendarului sesiunii

de selecție 08.04.2024–18.04.2024 22-24.04.2024 25.04.2024 Etapa I Evaluarea și selecția proiectelor Etapa II Contactarea experților desemnați în comisiile de soluționare a contestațiilor Etapa III Soluționarea contestațiilor

Depunerea candidaturii se va face până la data de 15 martie 2024 la registratura Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ța Primăriei nr.5., sau trimise scanate prin email la helyipalyazatok@udvarhely.ro. Documentația trimisă prin email, va fi depusă ulterior şi în original.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0266/218145 interior 1957, email: helyipalyazatok@udvarhely.ro .

Data actualizării:
05.03.2024.

Următorul:
Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic