Monitorul Oficial Local

           Atribuţii principale:

   Asigură managementul funcţiilor publice/contractuale, în conformitate cu prevederile legale, în vederea îndeplinirii obiectivelor instituţiei.

   Asigură relaţia instituţiei cu ANFP, în vederea îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege pentru dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

   Formulează propuneri cu privire la structura organizatorică a Aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor subordonate.

   Pe baza organigramei aprobate întocmește statul de funcții, respectând criteriile de gradare și nomenclatoarele de funcții specificate în normele metodologice.

   Asigură elaborarea/actualizarea ROF- ului şi ROI- ului instituţiei.

   Gestionează dosarele profesionale/personale ale salariaţilor aparatului de specialitate a primarului şi serviciilor subordonate fără personalitate juridică şi eliberează în baza acestora documentele specifice.

       Monitorizează procesul de întocmire/actualizare a fișelor de post, în colaborare cu șefii structurilor care au obligația întocmirii/actualizării fișelor de post.

       Gestionează procedurile legale privind ocuparea funcţiilor publice/funcţiilor contractuale prin concurs sau examen de recrutare sau promovare, conform legislaţiei în vigoare, elaborând documentele care îi revin conform procedurii legale.

    Coordonează, monitorizează procesul de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, în colaborare cu şefii structurilor funcţionale.

    Elaborează Planul anual de perfecţionare profesională a salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor fără personalitate juridică subordonate.

    Monitorizează drepturile salariaţilor privind concediile de odihnă, concediile medicale şi celelalte zile libere plătite stabilite prin lege.

    Este responsabil cu constituirea comisiei paritare şi a comisiei de disciplină la nivelul instituţiei; propune conducătorului instituţiei măsurile necesare în vederea funcţionării acestora, reconfirmării mandatelor acestora sau declanşarea procedurilor impuse de legislaţie; asigură aducerea la cunoştinţa salariaţior a atribuţiilor celor două comisii; susţine activitatea comisiilor în soluţionarea cazurilor şi pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii documentele solicitate.

   Monitorizeaza activitatea de transmitere a Declarațiilor fiscale aferente drepturilor salariale (Declaratia 112, Declaratia M500).

   Întocmeşte statele de plată şi calculează orice indemnizaţii sau drepturi salariale ale salariaţilor, consilierilor locali, colaboratorilor.

   Gestionează baza informatică REVISAL.

  Asigură, printr-un contract încheiat cu respectarea prevederilor legale, activitatea de medicină a muncii la nivelul instituţiei, efectuarea periodică a controlului medical pentru salariaţii instituţiei.

    Fundamentează la solicitarea Direcției economice a necesarului de fonduri anuale pentru cheltuielile cu personalul, precum şi cheltuielile cu birotică necesare funcţionării biroului.

    Prezintă informații salariaţilor instituţiei pe probleme de specialitate cu privire la: etică, conduită, disciplină, legislaţia specifică aplicabilă salariaţilor, incompatibilităţi şi conflict de interese, modificări majore ale legislaţiei; asigură din oficiu sau la soliitarea scrisă/verbală salariaţilor consultanţă în aceste probleme.

   Asigură activităţi de preluare, comunicare, arhivare şi publicare a declaraţiilor de avere şi de interese pentru personalul contractual şi funcţionarii publici de conducere/execuţie din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc.

–   Elaboreaza proceduri de lucru pentru eficientizarea și tinerea sub control a activităților specifice serviciului.

–          Urmareste rezolvarea la termenele propuse a neconformităților și recomandărilor rezultate în urma auditurilor și controalelor.

–   Desfășoara activitatea de gestionare a resurselor umane, privind asigurarea necesarului de personal angajat cu contract individual de muncă (asistenți personali) pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu handicap grav I.

 

Program de lucru
Luni – Joi: 8-13
Vineri: 8-12

Data actualizării:
26.03.2024.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic