Monitorul Oficial Local

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi  ale  H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 

Municipiul Odorheiu Secuiesc organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante de:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului administrație publică locală și arhivare, Biroului juridic, administrație publică locală și arhivare,
  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic, Biroul juridic, administrație publică locală și arhivare

 

Proba scrisă: la data de 25.10.2019, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5

Interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5 .

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, adică până la data de 14.10.2019, la sediul Primăriei Municipiului Odorheiu Secuiesc, P-ţa Városháza nr.5, la Biroul resurse umane şi salarizare (etaj I., biroul 126, nr. tel.: 0266218382 interior 1804, nr. fax.: 0266218032, e-mail: biro.agnes@udvarhely.ro, Biró Ágnes, consilier).

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:

 

condiţii generale:

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

condiţii:

,,Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a)are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g)îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

h)nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i)nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j)nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k)nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.”

 

 Condiţii specifice

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului juridic, administrație publică locală și arhivare, Compartimentul administrație publică locală și arhivare  

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an

 

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului juridic, administrație publică locală și arhivare,  Compartimentul juridic

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani

 

 

 

Datelor:

Aplicare

biro.agnes@udvarhely.ro

Terme de aplicare

14. oct. 2019.

Termenul limită a expirat

Data actualizării:
07.11.2019.

Megjelenítés
112 Urgență

Odorheiu Secuiesc

Contactele de urgență

Site-ul a fost proiectat și dezvoltat de minic